Для набуття статусу члена ПрАТ «УМВБ» (далі – Біржа) необхідно:

 

1. Подати Біржі наступні документи:
  • заяву про прийняття у члени Біржі;
  • заповнену облікову картку члена Біржі;
  • засвідчену копію установчих документів;
  • ксерокопію виписки з ЄДРПОУ;
  • ксерокопію довідки органу статистики про включення кандидата до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  • ксерокопії банківської ліцензії, дозволу та додатку до дозволу, виданих Національним банком України (для банків);
  • ксерокопію ліцензії НКЦПФР на провадження кандидатом професійної діяльності з торгівлі цінними паперами;
  • ксерокопію Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів;
  • ксерокопії щоквартального балансу та звіту про прибутки та збитки кандидата на останню звітну дату;
  • підписаний кандидатом Договір про брокерське місце (у 2 примірниках).

 

2. Акредитувати на Біржі щонайменше одного уповноваженого представника*
Для акредитації уповноваженого представника подаються наступні документи (на кожного претендента):

 

*Фізичні особи, яких кандидат акредитує на Біржі у якості уповноважених представників, повинні відповідати наступним вимогам:
– наявність чинного сертифікату НКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами;
– фізична особа повинна бути штатним працівником кандидата або працювати за сумісництвом, але не більше ніж у двох торговців цінними паперами одночасно;
– відсутність судимостей за злочини у сфері господарської діяльності та/або обмежень на провадження діяльності у фінансовій сфері.
Фізична особа, запропонована для акредитації на Біржі, може бути акредитована як уповноважена особа лише одного учасника біржових торгів.
Усі документи, що подаються кандидатом, окрім тих, що завірені нотаріально, повинні бути засвідчені печаткою кандидата (за наявності) та підписом його керівника.
Усі документи, що подаються кандидатом, повинні бути складені (завірені/засвідчені) не більше ніж за два місяці до дати, вказаній у заяві про прийняття у члени Біржі.
Члени Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, отримують допуск до біржових торгів з моменту внесення інформації про таких осіб до Переліку членів Біржі.