Група УМВБ оперує двома майданчиками на товарному ринку. Торги енергоресурсами відбуваються на Товарній секції ПрАТ “УМВБ”. Торги іншими категоріями товарів – на Товарній біржі УТБ “Контрактовий дім УМВБ”.

Участь у торгах енергоресурсами на Товарній секції ПрАТ “УМВБ”Учасниками аукціонів з продажу енергоресурсів на УМВБ (далі – аукціонів) є Продавці та Покупці енергоресурсів, які беруть в них участь (відповідно до постанови КМУ № 599 від 04.04.2000р.” Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля”) через своїх уповноважених осіб, що діють на підставі доручення встановленого зразка.

В аукціонах з продажу енергоресурсів на УМВБ в якості Продавця можуть виступати:

 1. Суб’єкти підприємницької діяльності, які видобувають енергоресурси на території України за отриманою відповідною ліцензією;
 2. Виробники скрапленого газу, а також інші юридичні особи, які отримують енергоресурси згідно з договорами про спільну діяльність із суб’єктами підприємницької діяльності, що отримали відповідну ліцензію та іншими цивільно-правовими угодами, у тому числі зовнішньоекономічними контрактами;
 3. Установи (підприємства, організації), уповноважені Кабінетом Міністрів України реалізувати частину видобутих енергоресурсів, що належить державі згідно з угодами про розподіл продукції, а також енергоресурси, конфісковані або визнані відповідно до законодавства безхазяйним майном;
 4. Уповноважені особи з продажу предмета податкової застави у разі, коли предметом такої застави є енергоресурси;
 5. Державна акціонерна компанія, яка утворюється на базі Держкомрезерву, що ліквідується, а також підприємства системи державного матеріального резерву;
 6. За власним бажанням інші, ніж зазначені вище, особи.

В аукціонах з продажу енергоресурсів на УМВБ в якості Покупця можуть виступати суб’єкти підприємницької діяльності та інші юридичні особи всіх форм власності, резиденти України, які бажають придбати енергоресурси відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок і не перебувають у стані ліквідації або проти яких не порушено справу про банкрутство.

До аукціону допускаються учасники, які виконали всі вимоги, що до них пред’являються та пройшли обов’язкову реєстрацію.

Учасник, який бажає прийняти участь в аукціоні в якості Продавця, подає на УМВБ зареєстровані Аукціонним комітетом пропозиції з продажу енергоресурсів за затвердженим зразком не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення аукціону. До пропозицій додаються:

 1. Документи, що засвідчують наявність заявлених обсягів енергоресурсів, або розрахунки, які підтверджують технологічні та інші можливості продавця щодо забезпечення поставки заявлених товарів на відповідну дату;
 2. Проект договору купівлі-продажу;
 3. Довідкова інформація для Покупця про умови транспортування енергоресурсів, забезпечення трубопровідною системою та іншими транспортними послугами відповідно до визначеного базису поставки.
 4. Паспортні характеристики (сертифікат якості) заявлених енергоресурсів за встановленою класифікацією.

На основі поданих від Продавців пропозицій з продажу енергоресурсів та за рішенням Аукціонного комітету УМВБ формує повідомлення про енергоресурси, що виставляються для реалізації на аукціоні, та оприлюднює його не пізніше ніж за 10 днів до початку аукціону у засобах масової інформації, перелік яких визначено Аукціонним комітетом. Також УМВБ формує аукціонний бюлетень, який містить інформацію про місце, дату і час проведення аукціону, перелік енергоресурсів, що виставляються на продаж, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, крок аукціону, базисні умови поставки, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, та оприлюднює його в офіційних засобах масової інформації УМВБ.

Учасник, який бажає прийняти участь в аукціоні в якості Покупця, подає на УМВБ:

 1. Заявку на участь в аукціоні за встановленою формою, яка реєструється в журналі реєстрації заявок;
 2. Доручення встановленого зразку уповноваженим особам Покупця на право проведення на аукціоні операцій від його імені та за його рахунок. Кожний учасник аукціону може направити для участі в аукціоні не більше двох уповноважених осіб;
 3. Крім цього, Покупець зобов’язаний перерахувати суму попереднього внеску з нафти, газового конденсату, з коксівного вугілля та стабільного газового бензину на розрахунковий рахунок №26504053100211 в Філії “Київське головне регіональне управління” ЗАТ КБ “ПриватБанк” МФО 321842, код ЄДРПОУ 22877057. Сума попереднього внеску повинна надійти на вказаний вище рахунок УМВБ не пізніше 18-00 години робочого дня, що передує дню проведення аукціону. Сума попереднього внеску визначається у розмірі 5% від початкової вартості (згідно бюлетеня) заявлених для придбання обсягів енергоресурсів.

Участь у торгах на Товарній біржі УТБ “Контрактовий дім УМВБ”

Членом Товарної біржі УТБ “Контрактовий дім УМВБ”  може бути юридична чи фізична особа, що має ліцензії, зазначені в п.3.1. від відповідних державних органів згідно чинного законодавства, та відповідає вимогам, які встановлюються для Членів біржі відповідно до принципів та процедур, передбачених чинним законодавством та правилами біржі. Членом біржі юридична особа стає за фактом укладення ним Договору купівлі-продажу (поступки) пая (паїв) Товарної біржі УТБ “Контрактовий дім УМВБ” і купівлі пая (паїв).

Безпосередніми учасниками торгів біржі є трейдери – представники Членів біржі, які уповноважені укладати угоди на торгах за дорученням Членів біржі, і не мають права здійснювати операції від свого імені та за власні кошти. Порядок акредитації учасників торгів викладено в Розділі 5 Положення про членство на УТБ “Контрактовий дім УМВБ” (це положення та інші нормативні акти щодо участі у торгах на УТБ “Контрактовий дім УМВБ” знаходяться у розділі “Товарний ринок – Нормативна база”).